Bełchatów, 05.04.2018r.

 

W związku z realizacją  projektu Centrum Usług  Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

Przedmiot zamówienia :

 1. Transport osób (w tym z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, wózków inwalidzkich oraz osób podróżujących na wózkach).

 2. Realizacja usługi transportowej średnio 2300 km miesięcznie.

 3. Zamawiający wymaga, aby transport był dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach.

 4. Przejazdy na terenie powiatu bełchatowskiego.

 5. Jednorazowy przewóz max. 6 osób.

 6. Realizacja usługi w okresie od 02.05.2018 r. do 30.04.2021 r.

 7. Harmonogram realizacji a także trasa zostaną uzgodnione na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 60130000-8 – Usługi transport osób

Termin wykonania zamówienia: 02.05.2018 r. do 30.04.2021 r.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający wymaga:

 • Doświadczenie w transporcie osób z niepełnosprawnością ruchową (praktyczne umiejętności składania wózka inwalidzkiego).

 • Pojazdy wykorzystywane do transportu posiadające windę lub inne urządzenie.

 • Zapewnienie pomocy asystenckiej podczas jazdy.

 • W pierwszej kolejności otrzymają zlecenie podmioty ekonomii społecznej zatrudniające osoby z niepełnosprawnością.

Płatności:

Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane w odstępach miesięcznych po zrealizowaniu usługi dla kolejnych beneficjentów zgodnie z harmonogramem na podstawie wystawionego rachunku lub faktury po potwierdzeniu przez zamawiającego wykonania usługi.

Kryteria wyboru wykonawcy

Kryterium cenowe: 100%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@przystan.belchatow.pl, lub przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań, ul. Hubala 2,
97-400 Bełchatów, do dnia 23.04.2018 (liczy się data wpływu).

Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Kinga Siewierska pod nr. telefonu 516-045-260

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków i podpisanej umowy na wykonanie z WUP w  Łodzi

Oferta rozstrzygnięta

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon