Bełchatów, 05.04.2018r.

 

W związku z realizacją  projektu Centrum Usług  Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu dla potrzeb prowadzenia DDP w pomieszczeniach  przy ulicy Żeromskiego 1 w Bełchatowie

 

  1. Wykonanie projektu

  2. Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych sufitów karton- gipsowych (100 m2) i typu amstrong (ok. 45 m 2),

  3. Skucie, utylizację oraz wykonanie posadzek, tynków ( 145 m2), ), wraz z wypoziomowaniem powierzchni przygotowując ją pod ułożeniem nowej z materiałów opisanych poniżej:

- wykonanie izolacji i położenie paneli podłogowych o klasie ścieralności nie mniejszej niż AC3 (ok. 100 m2)

- położenie wycieraczek ( 5m2)

- położenie płytek w klasie 1, o kolorystyce i wzornictwie zaaprobowanych przez zamawiającego (ok. 50 m 2),

3. Demontaż i wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, z powiększeniem otworów, zgodnie ze sztuką budowlaną ( 1 x drzwi dwuskrzydłowe 120 wraz z ościeżnicą , 8 x drzwi 90 wraz z ościeżnicami), okien o łącznej powierzchni 20 m2,

4. Wykonanie robót wykończeniowych, skucie starej okładziny ściennej (ok. 50 m2), wykonanie gładzi (ok. 375 m2), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi(ok. 375 m2),

5. Wykonanie instalacji wentylacji,

6. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

7. Wykonanie i montaż osłon kaloryferów w każdym pomieszczeniu…..

8. Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie instalacji wodnej i p.poż., obejmującej między innymi montaż 8 punktów wody, 8 punktów odpływowych,

9. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej (ok. 400 m), w tym wykonanie 34 punktów elektrycznych, obejmującej między innymi instalację 14 gniazd elektrycznych z podłączeniem, 20 punktów oświetleniowych,15 opraw rastrowych sufitowych oraz tablicy elektrycznej z bezpiecznikami i różnicówkami,

10. Wykonanie instalacji telewizyjnej i internetowej,

11. Wykonanie aneksu kuchennego,

12. Demontaż boazerii ściennej (100 m2),

13. Wydzielenie samodzielnego pomieszczenia z pomieszczenia Nr 2.30 poprzez wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej, obłożenie ścian z płyt gipsowo - kartonowych, wykonanie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie, położenie płytek ceramicznych, zakup i montaż białego wyposażenia.

 

Wszystkie usługi z materiałem.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu dokonania pełnej wyceny zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Kryteria wyboru wykonawcy

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

  1. cena 70%

  2. termin realizacji 30%

Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
Ad. 1. C = Cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 70pkt
Ad. 2. R = najkrótszy termin realizacji/ oferowany termin realizacji x 30pkt

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + R gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, R – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@przystan.belchatow.pl, lub przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań, ul. Hubala 2,
97-400 Bełchatów, do dnia 23.04.2018  (liczy się data wpływu).

Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Kinga Siewierska pod nr. telefonu 516-045-260

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków i podpisanej umowy na wykonanie z WUP w  Łodzi

 

Oferta rozstrzygnięta

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon