Bełchatów, 14.04.2021 r.

 

W związku z realizacją  projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Opiekuna - Kierownika  Domu Dziennego Pobytu „Przystań” 

 projektu dofinansowanego z UE w ramach EFS

Miejsce pracy: Bełchatów Region: łódzkie

 

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność  zarzadzania zespołem,

 •  znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownik   w Miejscu Krótkookresowego Pobytu DDP „Przystań”

 w Bełchatowie przy Żeromskiego 1  :

 • kierowanie bieżącą działalnością Miejsca Krótkookresowego Pobytu DDP Przystań;

 • sprawowanie nadzoru nad mieniem i wyposażeniem DDP Przystań; 

 • sprawowanie opieki nad podopiecznymi

 • Współpraca z rodzicami , opiekunami  osób niesamodzielnych.

 • opracowywanie rocznych planów działalności placówki; 

 • opracowywanie i przedstawienie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej placówki.

 

4.  Warunki pracy :

 • a.  umowa o pracę na czas określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata,

 • życiorys - CV (wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe),

 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności, referencje,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata, iż jego stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy na stanowisku kierownika/wychowawcy świetlicy środowiskowej;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV,

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów  do  dnia 24 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

1. Wymagania formalne:

 • kwalifikacje zawodowe z zakresu: - opiekuna / asystenta osoby starszej, - opiekuna / asystenta osoby niepełnosprawnej,  - opiekuna medycznego,  - pedagogiki, - psychologii. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, 

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób niesamodzielnych,

3. Zakres obowiązków:

 • merytoryczna organizacja pracy w DDP

 • świadczenie usług opiekuńczych  na rzecz podopiecznych,

 • organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie niesamodzielnej  i jej rodzinie,

 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,

 • wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego,

 • nawiązywanie kontaktu z podopiecznym, 

 • diagnozowanie potrzeb i problemów osoby niesamodzielnej, 

 • udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb dnia codziennego podopiecznych,

 • ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności,

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niesamodzielnych. 

4.  Warunki pracy :

 • umowa o pracę na pełny etat na czas określony,

5.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • cv,

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów  do  dnia 24 czerwca 2020 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

OFERTA ROZSTRZYGNIETA

 

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 516 045 260

+48 516 045 250

+48 513 324 233

email: biuro@przystan.belchatow.pl

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon