Bełchatów, 21. 04. 2018 r.

 

W związku z realizacją  projektu Centrum Usług  Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

Dostawa mebli wraz z montażem do miejsca krótkookresowego pobytu „Dom Przystań”.

 

          Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,  zgodnie z którym ustawy nie stosuje się  do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 Euro

Stowarzyszenie „Przystań” ul Żeromskiego 1  97-400 Bełchatów  jako zamawiający w niniejszym postępowaniu

Zaprasza Państwa  do złożenia ofert na:

Dostawę wraz z montażem mebli w „Domu Przystań”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do „Domu Przystań” ul Żeromskiego 1 97-400 Bełchatów w ramach projektu „CUS ”dla powiatu bełchatowskiego.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV

39 10 0000-3 meble

3914 1300- 5 szafy

 

   3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik : "Wykaz przedmiotu zamówienia" do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia.

 

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określa warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - opis sposobu obliczenia ceny.

 2. Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia projekt umowy oraz zbiorcze zestawienie kosztów jak również w oparciu o wszystkie zmiany i wyjaśnienia, określi cenę brutto cyfrowo i słownie za całość zamówienia w PLN w treści oferty przy czym sporządzenie oferty rekomenduje się wykonać w oparciu o formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia w szczególności koszty zakupu transportu wniesienia i montażu. Cena ryczałtowa określona w założonej przez niego ofercie w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania ofertowego winna gwarantować pełną realizację zamówienia. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w związku z powyższym od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

 4. Niedoszacowanie pominięcie oraz brak rozpoznania  z zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

 5. Wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia. Jeżeli złożono ofert,  której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek liczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego czy wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę, rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w ofercie na dołączonym formularzu oferty Wykonawca podaję cenę brutto w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 6. Zamawiający nie przewiduję możliwości rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą realizowane w polskich złotych.

 7. Opis kryteriów, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 8. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym: kryterium cena 100%

 9. Ocena oferty wyrażona jest w punktach ocena.

 10. Oferta w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem.

C = (najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert) : (cena oferty badanej) x 100 pkt

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego.    

 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia dokumenty wnioski zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

Nazwa oraz adres zamawiającego: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych” Przystań” ul Żeromskiego 1 97-400 Bełchatów

Biuro czynne w godzinach 10.00 – 16.00  w dni robocze od poniedziałku do piątku

email: biuro@przystan.belchatow.pl

     adres strony internetowej www.przystan.belchatow.pl

 

Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w następujących okolicznościach:

 1. W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionym i do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa )

 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

 3. pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia opieki lub kurateli istnienie powiązania o którym mowa w punkcie powyżej pomiędzy wykonawca a zamawiającym będzie skutkować z wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę napisaną w języku polskim Oferta winna zawierać formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Zbiorcze zestawienie kosztów zgodne ze wzorem stanowiącym element załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii ( dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych świadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatny i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą

 

Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie              przy ul Hubala 2 lub przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego to jest: biuro@przystań.belchatow.pl do dnia 07.05.2018r.

 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty zamawiającemu o wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Umowa partnerstwa 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku dalej (wytyczne).

Rodzaj zamówienia dostawa

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

 4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.

 5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek

 6. Okres obowiązywania oferty wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl artykułu 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia

 8. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanek dokumentów w toku badania i oceny ofert.

 9. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybierania najtańszej oferty jeżeli w ocenie zamawiającego jest cena nierealna.

 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

 12. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 13. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

 15. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. Jest nieważne na podstawie na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli:

 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najtańszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 2. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

 5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona

Oferta rozstrzygnięta

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon