Bełchatów, 14.04.2021

W związku z realizacją  projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania

dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Psycholog Świetlicy Środowiskowej  dla  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,

 projektu dofinansowanego z UE w ramach EFS

Miejsce pracy: Bełchatów Region: łódzkie

 

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie: ukończone studnia wyższe magisterskie na kierunku psychologia

 • doświadczenie  zawodowe powinno być  nie  krótsze niż  2 lata

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 •  oświadczenie kandydata, iż jego stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy na stanowisku psycholog   świetlicy środowiskowej

 •  

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.135);

 • znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku psycholog świetlicy środowiskowej w Stowarzyszeniu Przystań w Bełchatowie przy ul Hubala 2  :

 • Prace związane z przeprowadzeniem doradztwa indywidualnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdiagnozowanych jako problemowe.

 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

 • Poradnictwo rodzinne. Praca z rodziną w trudnej sytuacji życiowej.

 • Przeprowadzanie testów psychologicznych.

 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sporządzanie diagnoz.

4.  Warunki pracy :

 • a.  umowa o pracę na czas określony,

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów  do  dnia 29 kwietnia 2021r.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

OFERTA ROZSTRZYGNIETA

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 516 045 260

+48 516 045 250

+48 513 324 233

email: biuro@przystan.belchatow.pl

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon