(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg

Bełchatów, 23.06.2022

W związku z realizacją  projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania

dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Psycholog Świetlicy Środowiskowej  dla  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,

 projektu dofinansowanego z UE w ramach EFS

Miejsce pracy: Bełchatów Region: łódzkie

 

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie: ukończone studnia wyższe magisterskie na kierunku psychologia

 • doświadczenie  zawodowe powinno być  nie  krótsze niż  2 lata

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 •  oświadczenie kandydata, iż jego stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy na stanowisku psycholog   świetlicy środowiskowej

 •  

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.135);

 • znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku psycholog świetlicy środowiskowej w Stowarzyszeniu Przystań w Bełchatowie przy ul Hubala 2  :

 • Prace związane z przeprowadzeniem doradztwa indywidualnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdiagnozowanych jako problemowe.

 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

 • Poradnictwo rodzinne. Praca z rodziną w trudnej sytuacji życiowej.

 • Przeprowadzanie testów psychologicznych.

 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sporządzanie diagnoz.

4.  Warunki pracy :

 • a.  umowa o pracę na czas określony,

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.