Bełchatów, 14.04.2021 r.

 

W związku z realizacją  projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

zatrudni

Kierownika – pedagoga Świetlicy Środowiskowej  dla  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,

 

projektu dofinansowanego z UE w ramach EFS

Miejsce pracy: Bełchatów Region: łódzkie

 

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe:

wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub, na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.135);

 • znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej w

Stowarzyszeniu Przystań w Bełchatowie przy ul Hubala 2  :

 • kierowanie bieżącą działalnością świetlicy;

 • sprawowanie nadzoru nad mieniem i wyposażeniem świetlicy; 

 • sprawowanie opieki nad wychowankami w tym uczestniczącymi w zajęciach poza świetlicą; 

 • współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi; asystentem rodziny w opracowywaniu planu pomocy dzieciom w indywidualnych przypadkach; 

 • czuwanie nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych; 

 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz zachęcanie ich do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka oraz do udziału w bieżącym życiu świetlicy; 

 • organizacja zajęć dla rodziców; 

 • opracowywanie rocznych planów działalności placówki; 

 • opracowywanie i przedstawienie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej świetlicy.

4.  Warunki pracy :

 • a.  umowa o pracę na czas określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata,

 • życiorys - CV (wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe),

 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności, referencje,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata, iż jego stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy na stanowisku kierownika/wychowawcy świetlicy środowiskowej;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV,

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów  do  dnia 29 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

OFERTA ROZSTRZYGNIETA

 

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 516 045 260

+48 516 045 250

+48 513 324 233

email: biuro@przystan.belchatow.pl

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon