Bełchatów 28.08.2020

W związku z realizacją  projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania

dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Opiekuna osób niepełnosprawnych w Świetlicy Środowiskowej "Przystań" w wymiarze 1/2 etatu REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca
  socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę
  socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk
  o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub,

 • co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, 

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób niesamodzielnych,

 

3. Zakres obowiązków:

 • świadczenie usług opiekuńczych  na rzecz podopiecznych,

 • organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie niesamodzielnej  i jej rodzinie,

 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,

 • wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego,

 • nawiązywanie kontaktu z podopiecznym, 

 • diagnozowanie potrzeb i problemów osoby niesamodzielnej, 

 • udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb dnia codziennego podopiecznych,

 • ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności,

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niesamodzielnych,

 • inne zlecone przez Kierownika placówki. 

 

4.  Warunki pracy :

 • umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu, na czas określony,

 

5.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • cv,

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów do dnia 29.04.2021 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 516 045 260

+48 516 045 250

+48 513 324 233

email: biuro@przystan.belchatow.pl

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon