Bełchatów, dnia 21.04.2018 r

W związku z realizacją Projektu „CUS ”dla powiatu bełchatowskiego   projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Partnerstwie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 -2020.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX. 2.Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Miejsce krótkookresowego pobytu „Dom Przystań”przy ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:      

Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie  przy ul Hubala 2 lub przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego to jest:

biuro@przystań.belchatow.pl do dnia 07.05.2018r.

 

 

 

Bełchatów, dnia 21.04.2018 r

 

 

 

W związku z realizacją Projektu „CUS ”dla powiatu bełchatowskiego   projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Partnerstwie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 -2020.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX. 2.Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

​​ Świetlica Środowiskowa „Przystań”przy ul. Hubala 2  97-400 Bełchatów

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o ceny usług:

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul Hubala 2 97-400 Bełchatów w formie papierowej w terminie do 2 maja 2018 r do godz. 15.00 oraz  droga  e-mail  na adres : biuro@przystan.belchatow.pl

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 04.05.2018  r. o godz. 16.00 r.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Iwona Borczyk  tel 516045250

e-mail: biuro@ przystan.belchatow.pl

 

 

 

Bełchatów, dnia 05.04.2018 r.

 

W związku z realizacją Projektu „CUS ”dla powiatu bełchatowskiego   projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Partnerstwie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 -2020.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX. 2.Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

​​ Świetlica Środowiskowa „Przystań”przy ul. Hubala 2  97-400 Bełchatów

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@przystan.belchatow.pl, lub przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań, ul. Hubala 2,
97-400 Bełchatów, do dnia 23.04.2018  (liczy się data wpływu).

Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Kinga Siewierska pod nr. telefonu 516-045-2603

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon