Bełchatów, dnia 01.12.2020 r.

 

 

 

W związku z realizacją  projektu

 CUŚ dla powiatu bełchatowskiego

w ramach

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

​​ Świetlica Środowiskowa „Przystań”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

Podnoszenie   kompetencji matematycznych w formie  zajęć  grupowych i indywidualnych, z możliwością prowadzenia zajęć zdalnie,

w

Świetlicy Środowiskowej „Przystań”

przy ul. Hubala 2

97-400 Bełchatów

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

1. Podnoszenie kompetencji matematycznych: nauka matematyki , poziom podstawowy i ponadpodstawowy wśród uczestników Świetlicy Środowiskowej.

Zakres usługi – 2 x tydzień  x 2  godz. lub 1 x tydzień 4 godz. od grudnia 2020 r. do końca stycznia 2023 r.

III. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu

O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające poniższe warunki:

a) wykształcenie wyższe kierunkowe oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia,

b) kreatywność, otwartość, komunikatywność

c) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

IV. Termin związania ofertą:

Umowa zlecenie będzie zawarta na 3 miesiące, po czym kontynuacja na kolejne 3 miesiące itd.,

chyba że strony ustalą inaczej.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, należy dołączyć informację w zakresie:

wysokości stawki godzinowej brutto podanej (kwota ta zostanie pomniejszona o

potracenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul Hubala 2, 97-400 Bełchatów w formie

papierowej w terminie do 15 grudnia 2020 r do godz. 15.00 oraz  droga  e-mail  na adres : biuro@przystan.belchatow.pl

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 16.12.2020 r. o godz. 10.00 r.

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni ofertę odrębnie dla każdej usługi.

2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym: kryterium cena 100%

Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

Oferta w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem.

C = (najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert) : (cena oferty badanej) x 100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego.  

3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Iwona Borczyk  tel 516 045 250

e-mail: biuro@ przystan.belchatow.pl

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon