Bełchatów, dnia 21.04.2018

 

 

 

W związku z realizacją  projektu Centrum Usług  Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

​​ Świetlica Środowiskowa „Przystań”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi  :

 „Podnoszenie   kompetencji prowadzonych w języku polskim w formie zajęć grupowych w Świetlicy Środowiskowej „Przystań” przy ul. Hubala 2    97-400 Bełchatów”,

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

1. Podnoszenie kompetencji prowadzonych w języku polskim : „Porozumiewanie się w języku ojczystym, interpretowanie pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym”.

Zakres usługi – 2 x tydzień  x 2  godz. od maja 2018r. do końca kwietnia  2021r.

 

 

III. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu

O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające poniższe warunki:

a) wykształcenie wyższe / podyplomowe/ z zakresu filologii polskiej, pedagogiki, etnologii i antropologii kulturowej lub średnie oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia,

b) kreatywność, otwartość, komunikatywność

c) doświadczenie w pracy z dziećmi

IV. Termin związania ofertą:

Umowa będzie zawarta na 3 miesiące, po czym kontynuacja na kolejne 3 miesiące itd., chyba , że strony ustalą inaczej.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, należy dołączyć informację w zakresie:

wysokości stawki godzinowej brutto podanej (kwota ta zostanie pomniejszona o

potracenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul Hubala 2 97-400 Bełchatów w formie

papierowej w terminie do 2 maja 2018 r do godz. 15.00oraz  droga  e mail  na adres : biuro@przystan.belchatow.pl

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 04.05.2018  r. o godz. 16.00 r.

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni ofertę odrębnie dla każdej usługi.

2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym: kryterium cena 100%

Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

Oferta w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem.

C = (najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert) : (cena oferty badanej) x 100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego.  

3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Iwona Borczyk  tel 516045250

e-mail: biuro@ przystan.belchatow.pl

Oferta rozstrzygnięta

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

 

 

 

 

 

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

telefon:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon