top of page
(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg

Bełchatów, dnia 20.01.2023

 

 

 

W związku z realizacją projektu CUŚ powiatu bełchatowskiego w ramach

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych

i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

​​ Świetlica Środowiskowa „Przystań”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi : Podnoszenie kompetencji informatycznych w formie zajęć grupowych w Świetlicy Środowiskowej „Przystań” przy ul. Hubala 2 97-400 Bełchatów

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

1. Podnoszenie kompetencji informatycznych: nauka podstaw obsługi komputera,

programów komputerowych, wykorzystywania komputerów do uzyskiwania oceny,

przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do

porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem

Internetu.

Zakres usługi – 1 x tydzień x 2 godz. od 01 luty  2023 r. do 30 września 2023r.

III. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu

O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające poniższe warunki:

a) wykształcenie wyższe lub średnie oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia,

b) kreatywność, otwartość, komunikatywność

c) doświadczenie w pracy z dziećmi

IV. Termin związania ofertą:

Umowa będzie zawierana , co miesiąc , strony mogą ustalić inaczej.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, należy dołączyć informację w zakresie:

wysokości stawki godzinowej brutto podanej (kwota ta zostanie pomniejszona o

potracenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul Hubala 2 97-400 Bełchatów w formie

papierowej w terminie do 27 stycznia 2023 r do godz. 15.00 lub drogą e-mail na adres : biuro@przystan.belchatow.pl

 

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 27.01.2023 r. o godz. 16.00 r.

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni ofertę odrębnie dla każdej usługi.

2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym: kryterium cena 100%

Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

Oferta w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem.

C = (najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert) : (cena oferty badanej) x 100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego.

3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Iwona Borczyk tel 516045250

e-mail: biuro@ przystan.belchatow.pl

bottom of page