top of page

 

 

 

 

 

 

Bełchatów, dnia  20.01.2023 r.

 

 

 

W związku z realizacją  projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w ramach

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych

w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

​​ Świetlica Środowiskowa „Przystań”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi  :

 „Podnoszenie kompetencji świadomości  i ekspresji  kulturalnej w formie zajęć grupowych w Świetlicy Środowiskowej „Przystań” przy ul. Hubala 2    97-400 Bełchatów”,

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

1. Podnoszenie kompetencji świadomości  i ekspresji  kulturalnej: pełny zakres twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych,. Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości  kulturowej poprzez obcowanie ze sztuka kulturą w całym jej   zakresie.

 

Zakres usługi –1 x tydzień  x 2  godz. od 1 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r.

 

III. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu

O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające poniższe warunki:

a) wykształcenie wyższe kierunkowe  lub średnie oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia,

b) kreatywność, otwartość, komunikatywność

c) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

IV. Termin związania ofertą:

Umowa będzie zawarta na 1 miesiąc, po czym kontynuacja na kolejne  miesiące itd., chyba , że strony ustalą inaczej.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, należy dołączyć informację w zakresie:

wysokości stawki godzinowej brutto podanej (kwota ta zostanie pomniejszona o

potracenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul Hubala 2 97-400 Bełchatów w formie

papierowej w terminie do 27 stycznia  2023 r do godz. 15.00 lub  drogą  e mail  na adres : biuro@przystan.belchatow.pl

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 27.01.2023  r. o godz. 16.00 r.

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni ofertę odrębnie dla każdej usługi.

2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym: kryterium cena 100%

Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

Oferta w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem.

C = (najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert) : (cena oferty badanej) x 100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego.  

3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Iwona Borczyk  tel 516045250

e-mail: biuro@ przystan.belchatow.pl

(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg
bottom of page