Bełchatów, 29.11.2019r.

 

W związku z realizacją  projektu Centrum Usług  Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje przygotowanie, dostarczenie posiłków. 
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Catering na 2 posiłki dziennie:

  • zupa min 200 ml na osobę,

  • drugie danie min 350 g na osobę

2. Termin i miejsce realizacji usługi:, w okresie od 15 grudnia 2019 do 31 kwietnia 2021 r. (dokładne terminy i godziny będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem), Świetlica środowiskowa przy ul Hubala 2, 97 400 Bełchatów oraz Dom Dziennej Pomocy przy ul Żeromskiego 1, 97 400 Bełchatów.
3. Liczba osób  na poszczególne dni (dokładna liczba będzie podawana na 2 dni robocze przed każdym spotkaniem):

  •  Minimalnie 5 posiłków maksymalnie 20 dziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby posiłków.

4. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie go w sposób i przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.

5. Wykonawca musi posiadać prawo do świadczenia ww. usług (np. wpis do KRS) będących przedmiotem oferty.

 

 Opis kryteriów oceny ofert:

1. Cena: 60%

Wartość najniższa ofert

x 100 % x 60 pkt. = liczba uzyskanych punktów
w przedmiotowym kryterium

Wartość badana oferty

2. Aspekty społeczne: 40%

W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał liczbę osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, ze zm.), wg następującej punktacji:

  • 2 i więcej osób – 40 pkt

  • 1 osoba - 20 pkt

  • 0 osób - 0 pkt

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień składania ofert. W przypadku nie złożenia tego oświadczenia Zamawiający nie wezwie do uzupełnienia dokumentów i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@przystan.belchatow.pl, lub przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań, ul. Hubala 2,
97-400 Bełchatów, do dnia 09.12.2019 (liczy się data wpływu).

Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

Istotne postanowienia realizacji umowy

​Płatność do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury za realizację zamówienia. Zapłata wynagrodzenia za posiłki odbywać się będzie w okresach miesięcznych (po upływie każdego miesiąca), na podstawie faktury. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia i dostarczenia do Stowarzyszenia „Przystań” faktury w terminie do piątego dnia w miesiącu następnym po miesiącu, w którym następowało wydawanie posiłków. Za miesiąc kwiecień 2021 r. faktura winna być wystawiona nie później niż w dniu 30.04.2021r .

(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg

Oferta rozstrzygnięta