Bełchatów, 05.04.2018r.

 

W związku z realizacją  projektu Centrum Usług  Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje przygotowanie, dostarczenie posiłków. 
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
​Catering na 2 posiłki dziennie:

  • zupa min 300ml na osobę, +drugie danie

  • podwieczorek

2. Termin i miejsce realizacji usługi: maksymalnie 26 miesięcznie, w okresie od 2 maja 2018 do 31 kwietnia 2021 r. (dokładne terminy i godziny będą podawane z dwudniowym wyprzedzeniem), Świetlica środowiskowa przy ul Hubala 2, 97 400 Bełchatów oraz Dom Dziennej Pomocy przy ul Żeromskiego 1, 97 400 Bełchatów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby posiłków.

3 .Liczba osób (maksymalna) na poszczególne dni (dokładna liczba będzie podawana na 2 dni robocze przed każdym spotkaniem):

  • DPD Żeromskiego – od 1 do 4 osób dziennie

  • ŚS Hubala - 10 osób dziennie

4. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie go w sposób i przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.

5. Wykonawca musi posiadać prawo do świadczenia ww. usług (np. wpis do KRS) będących przedmiotem oferty.

 

 Opis kryteriów oceny ofert:

1. Cena: 60%

Wartość najniższa ofert

x 100 % x 60 pkt. = liczba uzyskanych punktów
w przedmiotowym kryterium

Wartość badana oferty

2. Aspekty społeczne: 40%

W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał liczbę osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, ze zm.), wg następującej punktacji:

  • 2 i więcej osób – 40 pkt

  • 1 osoba - 20 pkt

  • 0 osób - 0 pkt

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień składania ofert. W przypadku nie złożenia tego oświadczenia Zamawiający nie wezwie do uzupełnienia dokumentów i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@przystan.belchatow.pl, lub przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań, ul. Hubala 2,
97-400 Bełchatów, do dnia 23.04.2018 (liczy się data wpływu).

Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

Istotne postanowienia realizacji umowy

Płatność do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury za realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań z mniejsza liczbą osób, niż wskazana w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przekaże Wykonawcy formularz zamówienia usługi na min. 2 dni robocze przed każdym spotkaniem wraz z planowaną liczbą osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób w terminie do 1 dnia roboczego przed spotkaniem, co będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń co do ilości zamawianych usług.

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

 

 

 

 

 

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

telefon:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon